Пошук

Друзі сайту

П`ятниця, 20.09.2019, 15:36
Вітаю Вас Гість | RSS
Сайт комісії викладачів соціально-гуманітарних дисциплін
Головна | Реєстрація | Вхід
"Людина і світ" з методикою навчання


 
                            2010 - 2011 н.р.
   Шановне студентство!
Динамічні процеси сучасного суперечливого світу ставлять кожну людину в складні умови суспільного життя. Зміна ціннісних орієнтацій, переоцінка нашого минулого , утвердження плюралізму, розмаїття думок ,поглядів на різні питання суспільного життя, необхідність пошуку і швидкого знаходження рішень – усе це проблеми людського буття, збереження і розвитку особистості, її внутрішнього світу, світоглядної культури. Людина прагне правильно зорієнтуватися, збагнути сенс свого існування, увійти у загальнокультурний світовий простір, сформувати глибоку світоглядну культуру. Кожна людина прагне усвідомити себе, самовизначитися, щоб найповніше самореалізуватися у навколишньому світі. Фундаментом цих процесів можуть бути лише ґрунтовні знання, інтегровані, систематизовані, узагальнені та практично гуманно використані. Навчальна дисципліна «Людина і світ» з методикою навчання покликана формувати інтелектуально-творчу особистість у гуманістичному культурному середовищі. Але перед педагогом стоять ще й інші завдання: використати набуті знання та вміння, щоб допомогти соціалізації особистості молодшого школяра в українському суспільстві. З цією метою студент повинен знати зміст Державного стандарту початкової освіти, освітньої галузі «Людина і світ», програми загальної середньої загальноосвітньої школи, підручників «Я і Україна», оволодіти формами, методами, прийомами, засобами, інноваційними технологіями викладання навчального предмету «Я і Україна» (громадянська освіта) в початковій школі.   
  Тож оволодіваймо знаннями, навчаймося наполегливо та творчо!
 
Вступ. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання.
                                      План.
1. Мета, завдання навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання.
2. Структурні компоненти навчальної дисципліни.
 3. Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами.
Література.
1.Галузевий стандарт вищої освіти України.
2.Програма навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання.
3.Арцишевський Р.А., Арцишевська І. П. Світ. Людина. Суспільство. Хрестоматія. Київ, 1997. 4.Вілков В.Ю., Ніколаєвський В.М. Людина в сучасному світі. К., 2001, ст.9-5.
5.Губерський Л.В. Людина і світ. Харків, 2001.
 
Мета навчального заняття. Пізнавальний аспект - познайомити студентів з метою, завданнями, структурними компонентами навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання; - інтегрувати, систематизував та поглибити знання студентів із природознавчої, людинознавчої та суспільствознавчої складової наукових знань; - розширити знання понятійного апарату теми. Розвивальний аспект – розвивати пізнавальний інтерес студентів, психічні якості та загальнонавчальні вміння студентів. Виховний аспект – виховувати інтелектуально-творчу, гуманну особистість. Професійний аспект – формувати інформаційну, інтелектуальну компетентність. Понятійний апарат теми: Методика в освіті – опис конкретних прийомів, способів, технік педагогічної діяльності в окремих освітніх процесах; методика навчання – сукупність упорядкованих знань про принципи, зміст, методи, засоби і форми організації навчально-виховного процесу з окремих навчальних дисциплін, що забезпечують розв’язання завдань.
  В результаті вивчення теми студент повинен знати: · мету, завдання, структуру навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання; · міждисциплінні зв’язки та їх значення для формування світогляду молодої людини, вивчення даної навчальної дисципліни та практичної діяльності; вміти: · інтегрувати знання та раціонально використовувати їх в процесі наповнення оригінальним змістом уроків навчального предмету «Я і Україна», позаурочних заходів в початковій школі; · критично аналізувати, пояснювати та об’єктивно оцінювати суспільні відносини, явища та процеси,застосовуючи при цьому науково обґрунтовані критерії і принципи; · застосовувати отримані знання у процесі мотивації своїх вчинків, дій, свідомо керуватися принципами гуманізму, демократизму, патріотизму, толерантності у своєму ставленні до інших людей, соціальних інститутів та цінностей. Навчитися свідомо будувати свої відносини з людьми на основі ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя.
1.Мета, завдання навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання. Необхідність вивчення навчальної дисципліни пояснюється декількома причинами: а)необхідністю узагальнити, систематизувати і поглибити головні поняття і знання таких галузей сучасної науки як суспільствознавство, людинознавство, природознавство; б)виробити цілісне бачення людини, суспільства, природи та їх взаємозв’язку; в) збагатити студентів такими знаннями, ідеями і переконаннями, без яких сьогодні не може обійтися жодна людина, незалежно від її фаху та сфери діяльності. Це насамперед знання про саму людину, без яких не може здійснитися її свідоме самовизначення та її відносини з іншими людьми, розуміння яких є необхідною передумовою гармонізації цих відносин. Не менш важливе значення мають також знання про суспільство, про різні сфери суспільного життя. Мета вивчення навчальної дисципліни. Уже в назві програми навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання визначено її основну мету: а ) привернути увагу до найвищої цінності – людини, яка живе в об’єктивно існуючому, якісно різноманітному світі : сприяти соціальному самовизначенню людини, виробленню в неї свідомої соціальної позиції, яка б характеризувалася громадянською активністю, соціальною відповідальністю, демократичною і гуманістичною спрямованістю; б) використовуючи та інтегруючи фундаментальні знання про світ і людину · допомогти молодій людині глибоко осмислити логіку подій, своєрідність нової ситуації; · виробити нове ставлення до світу і самої себе; · формувати інтелектуально-творчу особистість у гуманістичному культурному середовищі; в) оволодіти методикою викладання навчального предмету «Я і Україна» в початковій школі. Завдання навчальної дисципліни. Мета навчальної дисципліни чітко визначає її завдання: · допомогти студентам глибоко оволодіти певною сукупністю знань про природу, людину, суспільство; усвідомити людину як найвищу цінність на Землі; · систематизувати ці знання і на їх основі виробити розуміння різних проявів людської життєдіяльності та суспільних явищ,формувати сучасний світогляд молодої людини – представника нової генерації українського народу; сформувати до одержаних знань особистісне ставлення, навчитися критично аналізувати, пояснювати та об’єктивно оцінювати суспільні відносини, явища та процеси,застосовуючи при цьому науково обґрунтовані критерії і принципи; · навчитися застосовувати отримані знання у процесі мотивації своїх вчинків, дій, свідомо керуватися принципами гуманізму, демократизму, патріотизму, толерантності у своєму ставленні до інших людей, соціальних інститутів та цінностей. Навчитися свідомо будувати свої відносини з людьми на основі ціннісних орієнтацій у різноманітних галузях життя. Програма навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання передбачає методичну підготовку молодшого спеціаліста для реалізації основної мети освітньої галузі «Людина і світ» в початковій школі. Головні методичні засади сприйняття навчальної дисципліни, які виражають її специфіку: · цілісність і системність, тобто відтворення об’єктів вивчення – людини і суспільства через їх цілісне бачення та у їх взаємозв’язках; · гуманоцентризм, який передбачає, що головним предметом навчальної дисципліни є сама людина, що під час вивчення усіх тем курсу їх зміст повинен пов’язуватися з людиною ( її потребами, інтересами, цілями, ідеалами та ін.); · синтетичність , тобто поєднання у змісті і в процесі викладання курсу різних форм практичного і духовного освоєння дійсності та різних джерел інформації; · розвиток особистості, тобто спрямованість курсу на формування не лише знань, вмінь і навичок,але й особистісних якостей людини, їхніх переконань, установок, мотивів, ціннісних орієнтацій та інших особистісних характеристик. Особлива увага повинна приділятися розвиткові критичного і творчого мислення; · відкритість, яка включає в себе також полікультурність і плюралізм, і яка спрямована на вироблення антидогматичного мислення,здатного сприймати будь-яку інформацію і без упереджень та з розумінням ставитися до різних точок зору і поглядів; · органічне поєднання локального і глобального , яке передбачає взаємозв’язок індивідуального і родового , регіонального і загальнонаціонального; · гармонізація відносин, згідно з якою вивчення навчальної дисципліни повинне сприяти виробленню толерантності в людських взаєминах, прагнення і вміння будувати на розумних і морально-правових засадах свої взаємовідносини з навколишнім середовищем та іншими людьми. Отже, використовуючи та інтегруючи фундаментальні знання про світ і людину, студенти повинні глибоко осмислити логіку подій, своєрідність нової ситуації, виробити нове ставлення до світу і самого себе, творчо реалізувати себе в багатомірному світі з його калейдоскопічними змінами та в професійній діяльності. 2. Структурні компоненти навчальної дисципліни. Структурні компоненти навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання визначаються Державним стандартом вищої освіти та програмою навчальної дисципліни. Зміст структурних компонентів: вивчення теоретичного матеріалу (лекції, семінари ); лабораторні роботи; практичні роботи; самостійна робота; творчо – дослідницька робота, проектна діяльність, курсова робота; кваліфікаційний комплексний іспит. Форми контролю ЗУНів студентів: поточне оцінювання, тематичне оцінювання, контрольні роботи, залік, курсові роботи, державний кваліфікаційний іспит. 4.Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. Вивчення навчальної дисципліни спирається на одержані знання з фундаментальних дисциплін, які планово та факультативно викладаються у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації. Підгрунтям для вивчення мають бути знання біології, анатомії, філософії, природознавства, історії, права, педагогіки, психології, соціології, етики, естетики, культурології, релігієзнавства. Наприклад. Вивчення теми «Людина як складноорганізована, моральна і самоцінна істота» в курсі навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання спирається на знання, одержані в ході вивчення теми «Індивід, індивідуальність, особистість» в курсі основ філософських знань. Ця ж проблема розглядалася в курсі соціології, педагогіки, психології. Звучить вона і в курсах історії, етики, релігієзнавства.
 
Самостійна робота. №п/п Зміст завдання Форми перевірки
1.Визначити основні знання та сформовані уміння в рамках інших навчальних дисциплін, що забезпечують вивчення навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання. Захист усної відповіді на занятті.
2.Скласти структурно - логічну схему міждисциплінних зв’язків навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання з іншими навчальними дисциплінами та обґрунтувати необхідність їх використання у навчальній діяльності, значення у процесі формування світогляду молодої людини.Презентація схеми на занятті.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи.
 1.Повторити основні знання провідних навчальних дисциплін, що вивчалися в коледжі, що забезпечують вивчення навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання та проаналізувати рівень сформованих загальнонавчальних та професійних вмінь. 2.Визначити основні знання та професійні вміння, якими повинні оволодіти студенти в процесі вивчення даної навчальної дисципліни. 3.Скласти структурно-логічну схему міждисциплінних зв’язків навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання з іншими навчальними дисциплінами та обґрунтувати необхідність їх використання у навчальній діяльності. 4.Показати значення інтегрованих знань у процесі формування світогляду молодої людини. Контрольні запитання. 1.Переконайте, що знання основ суспільствознавства, людинознавства та природознавства необхідні сучасній людині будь-якого фаху. 2.Покажіть специфіку сприйняття змісту даної навчальної дисципліни. 2.Покажіть місце навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання серед інших навчальних дисциплін у підготовці вчителя початкових класів.
 
 

Copyright MyCorp © 2019